Bizdevarız derneği

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN WOMEN) ve Avrupa Birliği’nin Desteklediği “Türkiye’de Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Gelişmesi için Sivil Toplum Kuruluşlarının ve Çok Paydaşlı Ortaklıkların Güçlenmesi” Projesi Hibe Programı’na sunduğumuz ‘’Biz De Varız’’ Projesi 1 Aralık 2021 tarihinde başlamış ve 30 Haziran 2022 tarihinde tamamlanacaktır. Projemizin genel amacı, kısa adı BİZ DE VARIZ olan Kırsal Bölgelerdeki Kadın Hareketi Derneği’mizin kurumsa kapasitesini artırmaktır.

İzleme ziyareti toplantısına, UN Women Türkiye Temsilciliği yetkilileri Sayın Irmak İnan Çınar Hanım ve Sayın Gökhan Yalçın Bey katılmıştır. Toplantıya Biz De Varız Derneği adına başkan yardımcısı Ülkü TELATAR KUTANIS ve Yönetim Kurulu Sekreteri Sayın Berrin TELATAR KUTANIS katılmıştır.

Toplantıda, Aralık ve Ocak ayında gerçekleştirilen Biz De Varız Projesi Strateji arama toplantısı sonuçları; bu toplantı sonrasında hazırlanan Biz De Varız Derneği Kurumsal Stratejisi, ‘’Biz De Varız Derneği İletişim Stratejisi ve Biz De Varız Derneği Gönüllülük Stratejisi’’ materyalleri ve proje finansal raporu incelenmiştir.

İzleme ziyareti toplantısı yaklaşık 2 saat sürmüş ve iyi temenniler ile sona ermiştir.

Bir yandan 12 yıllık geçmişiyle Karadeniz Bölgesi’nin en köklü kuruluşlarından biri olan Kırsal Bölgelerdeki Kadın Hareketi Derneği’mizin (BIZ DE VARIZ) kurumsal alanda yapılandırmasını sürdürürken; bir yandan da bilgi, tecrübe ve Karadeniz Bölgesi’ndeki kadın aktivistler ile kadromuzu güçlendirmekteyiz. Kadın hakları başta olmak üzere tüm insan hakları konularında savunuculuk yapmakta,Karadeniz Bölgesi’nde ve ülke genelinde örnek bir sivil toplum örgütü modeli olma yolunda büyük bir adım attık ve Ulusal Kalite Hareketi’ne katılarak BİZ DE VARIZ Derneği’ni mükemmeliyet merkezi haline getirdik.

BIZ DE VARIZ Derneği’nin 18. Dönem Yönetim Kurulu olarak Aralık 2021’de başlayan yönetim dönemimizde yönetim kurulumuz, üyelerimiz ve gönüllülerimizle Karadeniz Bölgesi’nde kadın haklarını güçlendirmek için sivil toplum ve lobicilik alanında çok sayıda faaliyet gerçekleştirdik.

2022-2027 Stratejik Planı kapsamında BIZ DE VARIZ Derneği’nin işlevsel yönetişim, performansa dayalı insan kaynağı, sürdürülebilir mali yapı, kurumsal altyapı ile sürekli kendini yenileyen kurumsal bir organizasyon yapısını oluşturduk. 12 yıllık tarihi birikim ve tecrübeyle BIZ DE VARIZ Derneği’nin 2022-2027 Stratejik Planı’nı hazırladık. Ana stratejiler ve bu stratejiler doğrultusunda hedefler belirleyerek her nerede olursa olsun sivil toplumun temel sorunları ulusal ve uluslararası kapasitesi dâhilinde önlemek için faaliyet göstereceğiz.

Karadeniz Bölgesi’nde, kadın hakları başta olmak üzere tüm insan hakları alanında savunuculuk ve lobicilik faaliyetlerinde BIZ DE VARIZ Derneği’nin önemli rolünü bir kez daha ortaya koyarak, işbu planın BIZ DE VARIZ Derneği’nin faaliyetlerinde yol gösterici bir kılavuz olmasını temenni ediyoruz.

Biz De Varız Derneği’nin faaliyet alanının genişliği ve faaliyetlerinin çok sayıda paydaşla ilişkili olması, bu geniş alanda faaliyette bulunan tüm kesimlerle etkili ve sürdürülebilir bir iletişim sürecini zorunlu kılmıştır.

Değişen ve gelişen yönetim anlayışının en önemli unsurlarından biri olan katılımcılık, faaliyet ve hizmetlerin ilgili tüm kesimlerle koordinasyonlu olarak geliştirilmesini ve sürdürülebilir kılınmasını öngörmektedir. Biz De Varız Derneği yürüttüğü faaliyetlerden doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya kurumu etkileyen kişi, grup veya kurumları paydaş olarak tanımlamaktadır. Bu kapsamda, Biz De Varız Derneği İletişim Stratejisi Belgesi, bölgesel savunuculuk ve lobicilik amaçları doğrultusunda katılımcı bir yaklaşım esas alınarak paydaşlar tarafından tanımlanan ve ihtiyaç olarak belirtilen problemlerin çözümüne yönelik olarak Biz De Varız Derneği’nin üyeleri, gönüllüleri ve ilgili paydaşların önerileri doğrultusunda hazırlanmıştır. Hazırlık çalışmaları Strateji Arama Toplantıları’nda (toplantı fotoğrafları ek 2’de yer almaktadır.) değerlendirilmiş ve nihai stratejik belge tamamlanmıştır. Ayrıca bu belge, 2022-2027 Kurumsal Stratejik Planı’na yol gösterici temel bir belge olarak ele alınmıştır.

Biz De Varız Derneği İletişim Stratejisi Belgesi’nde, iletişim ve tanıtım stratejisinin tasarım süreci, stratejik çerçevesi ve kullanılacak temel araçlar üzerine odaklanılmıştır. Ayrıca bu belge, yerel ve ulusal paydaşlar arasında iletişim yaklaşımları, teknikleri, medya, araç ve yöntemlerin etkin kullanımı için kuralları kapsamaktadır. Bu şekilde, paydaşlar ve dernek yöneticileri adım adım planın nasıl uygulanacağını görebilecek, ilgili stratejileri uygulayabilecek ve tüm süreci izleyip değerlendirebileceklerdir.

Biz De Varız Derneği’nin güçlü ve demokratik bir sivil toplum için; ‘’Sivil toplum içinde katılımcılığın ve demokrasinin gelişimi, örgütlülüğün ve özerkliğin güçlendirilmesi, sivil toplumun karar alma süreçlerinde söz sahibi olması için kendi öncelik alanları içinde savunuculuk, kampanya, araştırma, eğitim ve lobi çalışmaları yürütmek’’ misyonunu başarmak amacıyla iyi bir iletişimin sağlanması gerekmektedir.

İletişim Stratejisi Belgesi’ne neden ihtiyacımız bulunmaktadır?

Aşağıda iletişim stratejisinin temel amaçları listelenmektedir. Bunlar:

• İletişim ve tanıtım anketi ve toplantı sonuçlarının faydalı bir strateji belgesine dönüşümünü sağlamak,

• Açık ve gerçekçi iletişim hedeflerini oluşturmak üzere belirlenen konuları, sorunları, ihtiyaçları, fırsatları ve çözümleri önceliklendirmek,

• Mesajlar, iletişim kanalları, araçlar ve faaliyetlerin tasarımı için seçilen hedef kitlenin özelliklerini gözden geçirmek,

• Yerel ve bölgesel faaliyetlerde, bölgeye uygun bilgiyi ve bilgi kaynaklarını kullanmak amacıyla etkin ve uygun iletişim yaklaşımlarının seçimini ve tasarımını gerçekleştirmek,

• Hedef kitle için uygun mesajları oluşturmak,

• Hedef kitle için uygun medya ve araçları seçmek,

Geniş bir gönüllü tabanına sahip bir Sivil Toplum Örgütü, öncelikle, çalıştığı sorunsalı ve uğraş alanını doğru saptamış, bunu topluma iyi anlatmış ve toplumdaki başka bireyler tarafından da sahiplenilmesini sağlamış demektir. Üyeler, gönüllüler, uzman komiteler, bağışçılar, bir Sivil Toplum Örgütü’nün gücünün en önemli unsurlarıdır. Bu tabanın genişlemesi, Sivil Toplum Örgütü’nün toplumsal taleplerin sözcüsü olma meşruiyetini artırır. Geniş ve nitelikli bir gönüllü tabanı, Sivil Toplum Örgütü’nün parasal olanaklarıyla belki de hiç bir zaman sahip olamayacağı bir insan kaynağını maddî bir harcama yapmadan kullanabilmesi demektir. Kaldı ki, böyle bir parasal güce sahip olan bir Sivil Toplum Örgütü için bile, profesyonel hizmet alımı yerine gönüllü gücünü kullanabilmek önemli bir meziyettir. Çünkü katılımı sağlamak, bir Sivil Toplum Örgütü’nü gerçekten sivil ve toplumsal kılan bir beceridir. Bir özel şirketle bir Sivil Toplum Örgütü’nün önemli farklarından biridir bu aynı zamanda. Hemen bütün Sivil Toplum Örgütler çeşitli nedenlerle gönüllü katkıya ihtiyaç duyabilir. Gönüllüler aynî ve maddî kaynaklara ulaşılmasından, yönetime destek olmaya; toplumda katılımcılığın özendirilmesinden, kuruluşun başarısının ve hizmetlerinin yayılmasına kadar çok farklı işlevler üstlenebilir. Hem gönüllünün hem de Sivil Toplum Örgütü’nün birbirini seçme hakkı vardır.

Bu bağlamda yola çıkarak Biz De Varız Projesi Strateji Arama Toplantıları ile Kırsal Bölgelerdeki Kadın Hareketi Derneği’nin (BIZ DE VARIZ) ihtiyaç tespiti yapılmış ve arkasından ‘’Kırsal Bölgelerdeki Kadın Hareketi Derneği (BIZ DE VARIZ) Gönüllülük Kılavuzu’’ hazırlanmıştır.

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin (BM Kadın Birimi) desteklediği “Türkiye’de Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Gelişmesi için Sivil Toplum Kuruluşlarının ve Çok Paydaşlı Ortaklıkların Güçlenmesi” Projesi Hibe Programı’na sunduğumuz ‘’Biz De Varız’’ Projesi kabul edilmiştir. Projemiz 1 Aralık 2021’de başladı ve 6 ay süre ile devam edecektir.

Projemizin genel amacı, kısa adı BİZ DE VARIZ olan Kırsal Bölgelerdeki Kadın Hareketi Derneği’mizin kurumsa kapasitesini artırmaktır.

Özel amaçları;

a) Derneğimizin stratejik ve analitik kapasitesini geliştirmek, BIZ DE VARIZ markasını oluşturmak ve kurumsal sürdürülebilirliği sağlamaktır.

b) Eğitim ve bilgi materyalleri hazırlanacak daha sonra dernek yönetim organı üyelerine, dernek üyelerine ve gönüllülerine eğitim seminerleri verilecektir.

c) Kırsal Bölgelerdeki Kadın Hareketi Derneği’nin beş yıllık kurumsal stratejisi, İletişim stratejisi ve gönüllülük stratejisi hazırlanacaktır.

Proje faaliyetleri derneğimizin tüm üyelerinin katılımı ile ‘’Aktif ve Bilinçli Üyelik’’ eğitimleri verilmiştir. Bu eğitimlere toplam 105 kişi katılmıştır.Bu katılımcıların 100 kadın ve beşi de erkektir.

Derneğimizin Facebook, YouTube, Twitter, Instagram ve LinkedIn sosyal medya hesapları aktif hele getilmiştir.