Bizdevarız derneği

AMAÇLAR

• CEDAW (Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi) dahil Uluslararası sözleşmelerin doğrudan uygulanmasını sağlamak, kadın hakları ve sorunlarını ilgilendiren konularda açılmış / açılacak davalara katılma talebinde bulunmak, gerekli görüldüğü taktirde dava açmak,

• Kadına yönelik şiddet, aile hukuku ve kadının yasal statüsü ve gerekli diğer hallerde adalete erişimini kolaylaştırmak, adaletin tesisi için taraf olmak, hukuki destek ve danışma hizmeti vermek,

• Kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasal yaşama katılımlarını önleyen kültürel engeller konusunda bilinç ve duyarlılık geliştirme, bu engellerin aşılmasına yönelik bilgilendirme ve kamuoyu oluşturma,

• Kadınlara sosyal, psikolojik danışmanlık hizmetleri sunmak,

• Hak ihlallerinin önlenmesi için koruyucu, eğitici, farkındalık yaratıcı çalışmalar yapmak,

• Eğitimler, çalıştaylar, seminerler ve projeler yapmak, yürütmek,

• Eğitimler, toplantılar, medya, festivaller, sanat, kültür ve sokak etkinlikleriyle halkla ilişkileri ve iletişim ağı oluşumlarını organize etmek,

• Farkındalık yaratma kampanyaları ve çalışma ziyaretlerinin yapmak,

• Kadınlara yönelik bire bir rehberlik hizmetlerinin sağlamak,

• Kamu kurumları, üniversiteler, hastaneler, ulusal ve uluslararası alanda kadın konusunda çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşu veya oluşumları ve diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği, dayanışma, ortak çalışmalar yürütmek ve gerekli diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

• Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne entegrasyonu süreci, kapsamında AB üye, aday ve işbirliği yaptığı ülkeler ile ortak projeler yapmak, kültür, sanat, sivil toplum diyaloğu, çevre koruma işbirliği, gençlik çalışmaları, kadın hakları çalışmaları, dezavantajlı gurupların hakları, bilgi yarışmaları, festivaller, forumlar, eğitimler, çalıştaylar, medya ile işbirliği, iletişim ağları, konferanslar ve seminerler gerçekleştirmek,

• Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne entegrasyonu süreci, kapsamında uluslararası projeler yürütmek; yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası faaliyetlerde bulunmak,

• Avrupa Birliği ve Aday Ülkeler Arasında Sivil Toplum Diyaloğu’nun gerçekleştirmek için AB üyesi ve aday ülke sivil toplum örgütleri ile ortak projeler yürütmek; bilgi yarışmaları, festivaller, forumlar, eğitimler, çalıştaylar, medya ile işbirliği, iletişim ağları, konferanslar ve seminerler gerçekleştirmek,

• Avrupa Birliği sürecine sivil toplum inisiyatiflerinin aktif katılımını sağlamak ve bu alanda bir “sivil gündem” oluşturmak için faaliyetlerde bulunmak.

• Biyolojik çeşitliliğinin korunması ve doğal kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının sağlanması,

• Doğa ve doğa sorunlarına karşı farkındalık ve duyarlılık oluşturmak, doğanın korunmasına aktif katılım sağlamak ve bu konuda ulusal ve uluslararası projeler yapmak,

• Sürdürebilir kalkınma, Kırsal kalkınma, bölgesel kalkınma gibi konularda ulusal ve uluslararası projeler yürütmek,

• Alternatif enerji konularında çalışmalarda bulunmak ve haklı bilinçlendirmek

• Küresel ısınma iklim değişikliği konularında ulusal ve uluslararası projeler yürütmek,

• Eko-tarım (ekolojik tarım), eko-turizm (ekolojik turizm), doğa turizmi, konularında ulusal ve uluslararası projeler yürütmek,

• Çevre sorunlarına diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çözüm önerileri getirmek üzere işbirliği yapmak, sivil toplum kuruluşlarının bu amaçla düzenlediği faaliyetlerin ve yürüttüğü projelerin takibini ve değerlendirmesini yapmak,

• Ulusal ve uluslararası geleneksel festivalle ve atölyeler yapmak,

• Halk oyunları, halk türküleri ve tiyatro ekipleri oluşturarak gösteriler, geceler düzenlemek,

• Yurttaşların toplumsal hayata ve sivil toplum alanına katılımını destekleyerek yerel demokrasiyi güçlendirmeyi hedefleyen, daha özel olarak da sivil toplum inisiyatiflerinin yerel yönetimlerle işbirliğini ve belediyeler arası ortaklıkları teşvik edilmesi,

• Şeffaflık ve hesap verebilirlik konularında yerel yönetimlere, sivil toplum örgütlerine ve yerel halka anlatmak için faaliyetler gerçekleştirmek,

• Sivil Toplum Örgütlerine kapasite artırımı yapabilmeleri için ortak projeler yürütmek ve farkındalık yaratmak,

• AB üyelik sürecindeki son gelişmeleri Sivil Toplum Örgütlerine anlatılması için projeler yürütmek,