Bizdevarız derneği

VİZYON-MİSYON

• Kadınlara sosyal, psikolojik danışmanlık hizmetleri sunmak,

• Kırsal Bölge Kadın Hareketi Derneği'nin vizyonu “Güçlü ve Demokratik Sivil Toplum”dur. Güçlü ve demokratik bir sivil topluma ulaşmayı hedefleyen BİZDEVARIZ'ın misyonu, öncelikli hedef alanlarında savunuculuk, kampanya, araştırma, eğitim ve lobi faaliyetleri yürütmektir.

• Sivil toplumda katılım ve demokrasinin gelişmesini sağlamak,

• kurumsal kapasiteyi ve özerkliği güçlendirmek,

• Karar alma süreçlerinde sivil toplumun sesini duyurmak.

• Kadına yönelik şiddet, aile hukuku ve kadının hukuki durumu ve diğer gerekli davalarda adalete erişimi kolaylaştırmak, adalete katılmak,hukuki destek ve tavsiye vermek,

• Kadınlara sosyal, psikolojik danışmanlık hizmetleri sağlamak

• Hak ihlallerinin önlenmesi için koruyucu, eğitici ve farkındalık yaratan çalışmalar yapmak

• Eğitim, çalıştay, seminer ve projeler yapmak ve yürütmek,

• Halkla ilişkiler ve iletişim ağının oluşturulması, eğitimler, toplantılar, medya, festivaller, sanat, kültür ve sokak etkinlikleri düzenlemek,