Bizdevarız derneği

İletişim Strateji Planımız

Biz De Varız Derneği’nin faaliyet alanının genişliği ve faaliyetlerinin çok sayıda paydaşla ilişkili olması, bu geniş alanda faaliyette bulunan tüm kesimlerle etkili ve sürdürülebilir bir iletişim sürecini zorunlu kılmıştır.

Değişen ve gelişen yönetim anlayışının en önemli unsurlarından biri olan katılımcılık, faaliyet ve hizmetlerin ilgili tüm kesimlerle koordinasyonlu olarak geliştirilmesini ve sürdürülebilir kılınmasını öngörmektedir. Biz De Varız Derneği yürüttüğü faaliyetlerden doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya kurumu etkileyen kişi, grup veya kurumları paydaş olarak tanımlamaktadır. Bu kapsamda, Biz De Varız Derneği İletişim Stratejisi Belgesi, bölgesel savunuculuk ve lobicilik amaçları doğrultusunda katılımcı bir yaklaşım esas alınarak paydaşlar tarafından tanımlanan ve ihtiyaç olarak belirtilen problemlerin çözümüne yönelik olarak Biz De Varız Derneği’nin üyeleri, gönüllüleri ve ilgili paydaşların önerileri doğrultusunda hazırlanmıştır. Hazırlık çalışmaları Strateji Arama Toplantıları’nda (toplantı fotoğrafları ek 2’de yer almaktadır.) değerlendirilmiş ve nihai stratejik belge tamamlanmıştır. Ayrıca bu belge, 2022-2027 Kurumsal Stratejik Planı’na yol gösterici temel bir belge olarak ele alınmıştır.

Biz De Varız Derneği İletişim Stratejisi Belgesi’nde, iletişim ve tanıtım stratejisinin tasarım süreci, stratejik çerçevesi ve kullanılacak temel araçlar üzerine odaklanılmıştır. Ayrıca bu belge, yerel ve ulusal paydaşlar arasında iletişim yaklaşımları, teknikleri, medya, araç ve yöntemlerin etkin kullanımı için kuralları kapsamaktadır. Bu şekilde, paydaşlar ve dernek yöneticileri adım adım planın nasıl uygulanacağını görebilecek, ilgili stratejileri uygulayabilecek ve tüm süreci izleyip değerlendirebileceklerdir.

İletişim Stratejisi Belgesi’ne neden ihtiyacımız bulunmaktadır?Biz De Varız Derneği’nin güçlü ve demokratik bir sivil toplum için; ‘’Sivil toplum içinde katılımcılığın ve demokrasinin gelişimi,örgütlülüğün ve özerkliğin güçlendirilmesi, sivil toplumun karar alma süreçlerinde söz sahibi olması için kendi öncelik alanları içinde savunuculuk, kampanya, araştırma, eğitim ve lobi çalışmaları yürütmek’’misyonunu başarmak amacıyla iyi bir iletişimin sağlanması gerekmektedir. Aşağıda iletişim stratejisinin temel amaçları listelenmektedir.

Bunlar:

• İletişim ve tanıtım anketi ve toplantı sonuçlarının faydalı bir strateji belgesine dönüşümünü sağlamak,

• Açık ve gerçekçi iletişim hedeflerini oluşturmak üzere belirlenen konuları, sorunları, ihtiyaçları, fırsatları ve çözümleri önceliklendirmek,

• Mesajlar, iletişim kanalları, araçlar ve faaliyetlerin tasarımı için seçilen hedef kitlenin özelliklerini gözden geçirmek,

• Yerel ve bölgesel faaliyetlerde, bölgeye uygun bilgiyi ve bilgi kaynaklarını kullanmak amacıyla etkin ve uygun iletişim yaklaşımlarının seçimini ve tasarımını gerçekleştirmek,

• Hedef kitle için uygun mesajları oluşturmak,

• Hedef kitle için uygun medya ve araçları seçmek,

• Seçilen faaliyetler, medya araçları ve kanallarının uygun şekilde kullanımını sağlamak üzere paydaş kişi ve kuruluşlara rehberlik etmek,

• İletişim stratejisinin uygulanmasını izlemek ve tamamlanmasından sonra etkisini değerlendirmek ve denetlemek,

• Biz De Varız Derneği ve sivil toplum hakkında kamu bilincini artırmak,

• Öncelikleri ve faaliyetleri vurgulayarak işbirliği değerleri ve vizyonunu geliştirmek,

• Kurumsal işbirliği içinde nasıl yer alacaklarını ve görüşlerini nasıl bildirecekleri hakkında STÖ ve kurum/kuruluşları bilgilendirmek,

• Ortak çalışmalarda toplumda ulaşılması zor hedefler için daha fazla katılımcılığa olanak sağlamak,

• Paydaşların görüş ve önerilerinin nasıl dikkate alındığının geri bildirimini sağlamak ve hesap verebilirliği göstermek,

• Zorlukları aşmada ortak çalışmanın ve katılımcılığın önemini vurgulamak,

• Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası diğer kuruluşlarla bağlantılar kurmak,

• Verilen mesajların anlaşılmasını sağlamak, paydaşların mesajlarına katılmak ve koordinasyonu sağlamaktır.

İletişim Stratejik kitabımızı indirmek için lütfen tıklayınız. İndir.