Bizdevarız derneği

Kadın ve Çevre Projesi

Proje sahası:

- Karadeniz Bölgesi, Türkiye

- Berlin, Almanya

Proje ortağı:

Ortak 1: Kaçed Derneği, TÜRKİYE

KACED Derneği, 2002 yılında kurulmuş ve Avrupa Birliği Bütünleşme Süreci, Çokkültürlülük, Yerel Demokrasi ve Sivil Toplumun Güçlendirilmesi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık, Hukukun Üstünlüğü, Çevre Korum, Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler ile Kadın, Engelli ve Gençlik çalışmalarını yürütmektedir. KACED Derneği’nin vizyonu Karadeniz Bölgesinde ‘Güçlü ve Demokratik bir Sivil Toplum'dur.

Ortak 2: LIFE e.V., ALMANYA

LIFE e.V., 1988 yılında kurulmuştur. Cinsiyet eşitliği, fırsat eşitliği ve çeşitlilik konularında çalışmakta ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmaktadır.

Projenin amacı:

Sürdürülebilir ve ekolojik açıdan doğru olan tüketim ve üretim biçimleri ile doğal kaynakların kullanımı ve yönetimi konusunda kadınlara yönelik bilinç yükseltici çalışmalar yapılması için güçlü bir diyalogla karşılıklı anlayış ve etkileşimin güçlendirilmesi projenin genel hedefidir. Projenin genel amacına bağlı olarak aşağıdaki üç özel amaç gerçekleştirilecektir.

İş paketleri:

- Proje Yönetimi ve Koordinasyonu

- ‘’Cinsiyet Eşitliği ve Çevre’’ konulu Uluslararası Konferansının Düzenlenmesi

- Görünürlük ve tanıtım

- ‘’AB ve Çevre’’ ile ‘’AB ve Cinsiyet Eşitliği’’ semineri

- Uluslararası Çalışma Ziyaretlerinin Yapılması

- Kadın ve Çevre için Eko-toplum Ağı’nın kurulması

- Projenin sonuçlarının raporlanması ve gelecek planının yapılması

Projenin sonuçları:

- Çevre sorunlarının çözümüne ilişkin sivil toplum örgütlerinde kadın inisiyatifleri geliştirecektir.

- Çevre politikalarının etkin uygulanmasında kadınların rolü güçlendirilecektir.

- ‘’Çevreyi etkileyenler olarak kadınlar’’ ve ‘’çevreden etkilenenler olarak kadınlar’’ konusunda AB-Türkiye arasında canlı ve renkli bir diyalog zeminin oluşturulmasına olanak sağlayacaktır.

- Çevre ve doğa koruma konularında kadınların farkındalık ve kapasiteleri artırmak için bir dizi bileşik seminerler, uluslararası konferans, iletişim ağı ve diğer destekleyici eylemler yapılacaktır.

- AB faaliyetleriyle daha az ilgili bölge olan Karadeniz Bölgesi’nde Avrupa Birliği hakkında daha iyi bilginin ve anlayışın oluşmasını sağlayacaktır.

- Proje hedef gurubuna AB tarafından Türkiye'de sivil topluma yönelik olarak sağlanan destekler, AB kurumları ve bu kurumların işleyişi konusunda STÖ farkındalığının yaratılması yolu ile güçlü bir AB sinerjisi oluşturulacaktır.

- Kadınlar için ‘’Kadın ve Çevre için Avrupa İletişim Ağı’’ ile üyelerinin kurumsal kapasitelerini uluslararası, ulusal ve bölgesel düzeyde arttırılacaktır. Bu şekilde STÖ arasında iyi yapılandırılmış canlı ve renkli bir diyalog kültürünün gelişimine katkı sağlanması yoluyla sivil katılımın güçlendirecektir.

- Proje çalışmalarını, usullerini, sonuçlarını ve herkesin projeyle tanışması amacıyla projede direkt olarak ilişkisi olmayan kişilere broşürler, yerel tv, radyo programları, promosyon ürünleri ve konferanslar gibi çeşitli yöntemler ile yaymak;

Projedeki rolü: Proje ortağı

Projeyi destekleyen Kurum: Avrupa Birliği