logo

Sivil Toplum Diyaloğu Programı VI

Güçlü Kadınlar İçin Sivil Toplum Diyalogu Projesi

Yerel Yönetimde Kadın E-platformu

Bizde variz Derneği
Sağlık

Dünya Sağlık Örgütünün tanımlamasına göre “sağlık; yalnızca hastalık ya da sakatlığın olmayışı değil, bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir.” Yani tam sağlıklı olmak için sağlığın her üç bileşeninin de dikkate alınması gerekir.Bu açıdan bakıldığında, sosyal yönden sağlıklı olmak; eğitim ve istihdam olanaklarına kolay ve eşit erişim çalışma ve ücretlerde eşitlik, karar verme ve seçmede özgürlük ve aynı zamanda sağlık hizmetlerinden tam anlamıyla yararlanma anlamına gelmektedir. Sağlığın diğer önemli özelliği ise “bireylerin doğuştan sahip oldukları bir insan hakkı” olmasıdır. İnsan sağlığının çok çeşitli belirleyicileri vardır.

Biyolojik ve fiziki çevre, toplumsal yapı, gelenekler, kültürel yapı, sosyal çevre, bireyin genetik biyolojik özellikleri, toplumun bireye cinsiyeti nedeniyle biçtiği rolden kaynaklanan beklentileri (toplumsal cinsiyeti), aile yapısı, ekonomik durum, sağlık hizmetlerinin varlığı, ulaşılabilirliği ve niteliği gibi sağlığın belirleyicileri olan bu faktörler çoğu kez sağlığı doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemektedir. Toplumsal cinsiyet (gender) faktörü, yaşam ve çalışma koşulları, kaynaklara, haklara, hizmetlere ulaşımda eşit olmayan ayrımcı uygulamalara bağlı olarak, kadın ve erkeklerde çok farklı tür ve şiddette sağlık sorunlarının gelişmesine neden olduğu gibi bazı hastalıklarda koruyucu da olabilmektedir.